Bee Aware ma’ Welbee’s

BeeAwareEU, ingħaqdet mas-supermarket ewlieni Welbee’s f’kampanja ta’ għarfien innovattiva mmirata biex tenfasizza r-rwol kruċjali tal-pollinaturi fl-ekosistema tagħna. Billi timmarka oġġetti fis-supermarket li jisparixxu mingħajr pollinaturi, din il-kampanja tfittex li tenfasizza s-sinifikat ta ‘dawn il-ħlejjaq ċkejkna fil-ħajja tagħna ta’ kuljum. L-inizjattiva hija parti mill-missjoni usa’ ta BeeAwareEU li tqajjem kuxjenza dwar l-importanza tad-dakkara u tispira liċ-ċittadini biex jieħdu azzjoni biex jipproteġuhom. Din il-kampanja tnediet fil-ħanut tal-Welbee’s Campus Hub. Minbarra pariri ġenerali dwar kif tipproteġi d-dakkara, tinkludi għexieren ta’ karti ta’ informazzjoni differenti mqiegħda fuq l-ixkafef li jispjegaw kif l-oġġetti fuq l-ixkaffa partikolari huma disponibbli biss grazzi għall-pollinaturi. Kull waħda minn dawn il-kards tinkludi QR-code li meta skennjat permezz ta’ mowbajl jipprovdi aktar informazzjoni dwar kif it-tipi differenti ta’ ikel (u oġġetti oħra) jeżistu biss bis-saħħa tal-pollinaturi.

Welbees Bee Campaing

Minbarra l-iskop usa’ li titqajjem kuxjenza, il-kunċett huwa wkoll li jagħti s-setgħa liż-żgħażagħ biex ikunu ċittadini attivi filwaqt li fl-istess ħin iħeġġiġhom jitgħallmu ħiliet ġodda li jippreparawhom għall-futur. Il-kampanja kienet il-ħsieb ta’ grupp ta’ żgħażagħ, li kienu involuti mill-konċepiment tagħha sal-implimentazzjoni. B’taħriġ professjonali, żviluppaw il-kunċett, kienu involuti fid-disinn u l-marketing tal-kampanja, u l-implimentazzjoni fuq il-post, fil-ħanut ta’ Welbee’s.

No Bees No Fruit

Pollinaturi, bħal naħal, friefet, għasafar, u friefet il-lejl, għandhom rwol vitali fir-riproduzzjoni tal-pjanti tal-fjuri. Jiffaċilitaw it-trasferiment tal-polline, li jippermettu l-fertilizzazzjoni u l-produzzjoni ta’ żrieragħ u frott. Mingħajr dakkara, ħafna pjanti ibagħtu biex jirriproduċu, u dan iwassal għal konsegwenzi severi għall-ekosistemi u l-produzzjoni tal-ikel. It-tfixkil tal-ekosistemi jkollu impatt fuq il-katina alimentari (food chain), u jikkawża effetti kaskata fuq l-ambjent u l-għajxien tal-bniedem. Meta nagħrfu r-rwol essenzjali li għandhom; nindunaw li huwa kruċjali li kull ċittadin jieħu azzjoni u jikkontribwixxi għall-protezzjoni ta’ dawn il-ħlejjaq imprezzabbli.

Coffee

Waħda mill-aktar azzjonijiet sempliċi u effettivi li l-individwi jistgħu jieħdu hija l-ħolqien ta’ ħabitats li jiffavorixxu l-pollinatur. Dan jista’ jinkiseb billi jitħawlu fjuri, arbuxelli u siġar indiġeni li jipprovdu nektar u polline matul is-sena. Anke gallarija jew ġnien żgħir jista’ jservi ta’ santwarju għad-dakkara, u joffrilhom sors ta’ ikel u kenn. Billi nipprovdu ambjenti diversi u ħielsa mill-pestiċidi, nistgħu nħeġġu lill-popolazzjonijiet tad-dakkara biex jirnexxu u jaqdu r-rwol kruċjali tagħhom fl-ekosistema tagħna.

L-edukazzjoni u t-tixrid tal-għarfien dwar l-importanza tal-pollinaturi huwa mod ieħor effettiv biex nagħmlu differenza. Billi nieħdu sehem f’diskussjonijiet ma’ ħbieb, familja, u membri tal-komunità, nistgħu nqajmu kuxjenza dwar ir-rwol kruċjali tal-pollinaturi u nispiraw lil oħrajn biex jieħdu azzjoni. Il-qsim ta’ informazzjoni permezz tal-midja soċjali, workshops u parteċipazzjoni f’avvenimenti lokali jamplifikaw aktar il-messaġġ u jinkoraġġixxu sforzi kollettivi.

It-tnaqqis sostanzjali jew eliminazzjoni tal-użu tal-pestiċidi huwa pass importanti ieħor fil-protezzjoni tal-pollinaturi. Il-pestiċidi ġew marbuta mat-tnaqqis fil-popolazzjonijiet tan-naħal. L-għażla ta’ metodi naturali ta’ kontroll tal-pesti, bħat-tħawwil anċillari jew kontrolli bijoloġiċi, tgħin biex jinżamm bilanċ b’saħħtu fil-ġonna tagħna filwaqt li timminimizza l-ħsara lill-pollinaturi.

Iċ-ċittadini jistgħu jikkontribwixxu wkoll billi jappoġġaw lil dawk li jrabbu n-naħal lokalment u jixtru prodotti organiċi u magħmula b’modi sostenibbli. B’dan il-mod, inħeġġu prattiki agrikoli sostenibbli li jagħtu prijorità lill-benesseri tad-dakkara u insetti oħra ta’ benefiċċju. Barra minn hekk, l-individwi jistgħu jipparteċipaw f’inizjattivi mmexxija mill-komunità, bħal proġetti tax-xjenza taċ-ċittadini, li jimmonitorjaw u jsegwu l-popolazzjonijiet tal-pollinaturi, u jgħinu lix-xjenzati jifhmu aħjar il-ħtiġijiet u l-isfidi tagħhom.

Il-kollaborazzjoni BeeAwareEU u Welbees hija tfakkira f’waqtha tar-rwol vitali li għandhom id-dakkara f’ħajjitna. Hija sejħa għal azzjoni biex kull ċittadin jikkontribwixxi għall-protezzjoni tagħhom. Bil-ħolqien ta’ ħabitats favur id-dakkara, nuqqas tal-użu tal-pestiċidi, appoġġ ikbar għall-agrikoltura sostenibbli, u tixrid tal-għarfien, nistgħu kollettivament nissalvagwardjaw dawn il-kreaturi imprezzabbli u niżguraw futur sostenibbli għalina nfusna u għall-ambjent ta’ madwarna. Ejjew ningħaqdu fl-isforzi tagħna u niżguraw li t-tvenvin tad-dakkara jkompli jidwi fil-ġonna, fl-għelieqi u fil-foresti tagħna għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin.

Attivitajiet simili ta’ Bee-Aware fi bliet oħra:

Bee Aware Greece